Orzecznictwo dotyczące: zwolnienie z powodu presji na pracodawcę

W decyzji z dnia 19.07.2016r. ze znakiem sprawy 2 AZR 637/15 Federalny Sąd Pracy zajmował się sprawą dotyczącą tzw. zwolnienia pod presją. Tego typu sprawy mają miejsce, kiedy osoba trzecia, partner w interesach, wymaga od pracodawcy, aby ten zwolnił konkretnego pracownika.

 

Stan faktyczny! Zwolnienie z powodu presji na pracodawcę

 

Pozwana była podmiotem liceum zawodowego, powódka nauczycielką. W przeszłości pozwana próbowała już zakończyć stosunek pracy poprzez zwolnienie, co nie powiodło się przed sądem pracy. Następnie powódka otrzymała 11 upomnień.

W tym samym roku uczniowie liceum urządzili strajk i odmówili uczestnictwa w lekcjach. Pozwana zarzuca powódce, że ta zbyt słabo reprezentowała racje szkoły i zaniedbała swoje obowiązki, nie wpływając odpowiednio na uczniów.

Już kilka dni później siedmiu nauczycieli, sekretarka i woźny oświadczyli pozwanej, że odrzucają możliwość współpracy z powódką i zwolnią się z pracy, jeżeli ta nie wymówi powódce stosunku pracy poprzez wypowiedzenie nadzwyczajne, co już dawno powinno ich zdaniem nastąpić.

Powódka otrzymała możliwość ustosunkowania się do sprawy oraz propozycję od pozwanej, postarania się o mediację, wskutek czego odbyły się dwa terminy. Następnie pozwana wymówiła stosunek pracy.

 

Decyzja: Zwolnienie z powodu presji na pracodawcę

 

Federalny Sąd Pracy potwierdził zdanie poprzednich instancji i przyznał rację powódce.

 

„Nie dopuszczenie rewizji”

 

Na wstępie Federalny Sąd Pracy uznał za niedopuszczalną rewizję pozwanej. W ramach rewizji wymaga się od powoda składającego rewizję, że zajmie się dokładnie wyrokiem poprzedniej instancji i ustosunkuje do każdego punktu uzasadnienia. W tym przypadku nie miało to miejsca. W szczególności pozwana nie zajęła się wyrokiem wcześniejszej instancji i nie przedstawiła argumentów, dlaczego fałszywym jest zarzut, że pozwana nie wystarczająco chroniła powódkę i nie podjęła wszelkich możliwych kroków, aby odwieść swoich pracowników od zamiaru zwolnienia.

 

„Brak zasadność”

 

Poza tym Federalny Sąd Pracy uważa rewizję również za nieuzasadnioną. W szczególności brak jest założeń prawdziwego zwolnienia pod presją.

Także żądanie osoby trzeciej, która pod groźbą niekorzyści, żąda od pracodawcy zwolnienia konkretnego pracownika, może być powodem zwolnienia. Groźba wypowiedziana przez osobę trzecią nie musi być uzasadniona.

Pracodawcy stawiane są surowe wymagania. Musi on chronić daną osobę i spróbować wszystkiego, co możliwe, aby odwieść personel od zamiaru wymówienia przez nich stosunku pracy.

Tylko, jeżeli pomimo ogromnych starań pracodawcy grożą mu ciężkie finansowe straty, można uznać zwolnienie za uzasadnione. Zwolnienie musi być jedynym praktycznym branym pod uwagę środkiem, aby zapobiec powstaniu szkody.

Na znalezienie się w sytuacji pod presją nie może powołać się ten pracodawca, któremu można zarzucić doprowadzenie do zaistniałej sytuacji.

 

Ocena liceum zawodowego przez Federalny Sąd Pracy!

 

W tym przypadku pracodawca nie podjął wszelkich możliwych kroków, aby odwieść swoich pracowników od zamiaru zwolnienia. Jedynie obiecanie możliwości podjęcia mediacji jest niewystarczające, w przypadku, gdy dyrektor pozwanej jako mediator nie jest osobą neutralną i reprezentuje w dużym stopniu własne interesy.

Poprzez propozycję mediacji pracodawca nie chroni bez wyjątku pracowników, których dotyczy zaistniała sytuacja. Nie wykorzystuje również wszystkich możliwości, aby odeprzeć presję. Miałoby to miejsce tylko wtedy, gdyby zaczął aktywnie działać, czego nie uczynił. Pracodawca musi odpowiednio argumentując dać do zrozumienia, że z jego punktu widzenia nie ma obiektywnego powodu do zwolnienia.

Jeżeli, tak jak w tym przypadku, powodem zamiaru zwolnienia się personelu są konflikty, które odnoszą się do współpracy w zakładzie, to pracodawca poprzez swoje kompetencje powinien wpłynąć odpowiednio na skonfliktowanych pracowników. Także to nie miało miejsca.

Federalny Sąd Pracy podkreśla, że pracodawca jak najbardziej próbował doprowadzić do porozumienia, mimo to swoim działaniem nie przyczynił się do deeskalacji konfliktu. W sumie Federalny Sąd Pracy nie widział czynności, mających na celu przeciwdziałanie zamiarowi zwolnienia przez personel. Przez to pozwana sprawiła wrażenie, że zamiar zwolnienia był jej, jako pracodawcy, na rękę.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  

 

Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Zwolnienie z powodu presji na pracodawcę” znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-637-15/?highlight=2+AZR+637%2F15

 

 
Zwolnienie z powodu presji na pracodawcę

 

 

Rufen Sie uns an! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: zwolnienie z powodu presji na pracodawcę
Call Now Button