Przedsądowe ponaglenie w Niemczech

Niezapłacone rachunki za świadczone usługi zdarzają się na porządku dziennym. Na dłuższą metę stanowi to poważny problem, zwłaszcza dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek.

W najgorszym przypadku nieopłacone faktury za świadczone usługi mogą zagrozić istnieniu firmy lub samodzielności. Dlatego tym ważniejsze jest, aby wierzyciel mógł szybko otrzymać swoje pieniądze, aby móc opłacić własne zaległe rachunki, swoich pracowników, czynsz i mieć regularne dochody dla własnej rodziny.

Czasami zdarza się, że niektórzy klienci po prostu zapominają zapłacić fakturę, zgubią ją lub z innych powodów nie płacą jej od razu, ale są też klienci, którzy celowo nie reagują na faktury i próbują wymigac się od obowiązku zapłaty.

W obu przypadkach tym ważniejsze jest zatem, aby klientowi przypomnieć, że do zapłaty jest jeszcze zaległa kwota. Jeśli faktycznie zgubił fakturę lub zapomniał zapłacić otwartą kwotę, zwykle to zrobi. Żadne dalsze kroki nie są wtedy konieczne, aby tę sytuację szybko i skutecznie rozwiązać.

Ale nawet jeśli dłużnik konsekwentnie odmawia zapłaty, przypomina mu się w ten sposób kwotę, którą musi jeszcze zapłacić.

Na przykład początkowo można wystawić przypomnienie o płatności.

Inną możliwością przypomnienia jest cywilnoprawne ponaglenie. Jest ono wskazane przede wszystkim przed skorzystaniem np. z postępowania sądowego. Upomnienie to konkretne i jednoznaczne wezwanie dłużnika przez wierzyciela do wykonania należnej usługi.

 

Dlaczego należy ponaglać?

 

Ponaglenie w Niemczech jest ważne

  • w celu przypomnienie o płatności,
  • przy powstaniu zwłoki w płatności,
  • dla odsetkach za zwłokę,
  • dla odszkodowanie za zwłokę
  • oraz w kwestii kosztów w sporze prawnym.

 

Procedura panaglenia jako przypomnienie o płatności

 

Wezwanie do zapłaty umozliwia dłużnikowi przypomnienie o płatności, jeśli np.zgubił fakturę lub z innych, podobnych powodów zaniechał płatności, ale oczywiście chce uregulować fakturę bez dalszych ceregieli, co uczyni od razu po otrzymaniu przypomnienia.

 

Procedura wezwania i opóźnienia w płatności

 

Dłużnik powinien otrzymać wezwanie również, jeśli nie zapłacił, w celu doprowadzenia go do zwłoki w płatności.

Co do zasady zwłoka płatnicza pojawia się dopiero z ponagleniem. Niezależnie jednak od wezwania może dojść do zwłoki w płatności, np. poprzez poważną i ostateczną odmowę spełnienia świadczenia przez dłużnika, poprzez upływ ustalonego w umowie terminu wykonania, który jest czasem zgodnym z kalendarzem, lub przez określony okres po otrzymaniu faktury, który regularnie wynosi 30 dni.

 

Ponaglenie w Niemczech a odsetki za zwłokę

 

Zaletą zwłoki w zapłacie jest to, że wierzycielowi przysługują odsetki za zwłokę i roszczenia odszkodowawcze od momentu, w ktorym powstala zwłoka w zapłacie.

Odsetki za zwłokę wynoszą:

  • 5,00% p.a. powyżej stawki bazowej,
  • 9,00% powyżej stawki bazowej, jeżeli żadna z stron nie jest konsumentem.

W wielu przypadkach odsetki za zwłokę nie są uregulowane umową.

 

Ponaglenie w Niemczech a odszkodowanie

 

Od tego momentu dłużnik musi zwrócić wierzycielowi szkodę spowodowaną zwłoką, tj. koszty poniesione za dochodzenie należności na drodze prawnej, opłaty prawne lub koszty kolejnych wezwań. Te skutki prawne zwłoki w płatności są zatem korzystne dla wierzyciela.

 

Ponaglenie w Niemczech: procedura i rozłożenie kosztów

 

Ponaglenie w Niemczech zapobiega również ryzyku poniesienia kosztów w postępowaniu sądowym. Wprawdzie już od terminu wymagalności i opóźnienia w zapłacie wierzyciel może podjąć działania prawne bez uprzedniego wezwania, ale niesie to ze sobą ryzyko, że dłużnik w postępowaniu sądowym uzna natychmiast roszczenie. Kosztami postępowania sądowego obciążony zostaje w takim wypadku powód. Wierzyciel wygrywa zatem postępowanie, a mimo to obciąża się go kosztami adwokackimi i sądowymi, ponieważ istnieje realna możliwość, że dłużnik zapłaciłby zaległą wierzytelność natychmiast, nawet bez pozwu.

Jest to łatwiejszy sposób dla obu stron i wymiaru sprawiedliwości.

 

Pamiętaj, aby upomnieć dłużnika!

 

Jakie terminy istnieją w procedurze ponaglenia i jak ona przebiega?

 

Co do zasady upomnienie dłużnika jest możliwe dopiero od terminu wymagalności, to znaczy. od momentu, od którego usługa powinna była zostać wykonana. Można to regulować z jednej strony regulaminem (warunki ogólne) lub po upływie terminu określonego na fakturze:

  • zwłoka w przypadku klientów biznesowych automatycznie po 30 dniach,
  • zwłoka w przypadku konsumentów automatycznie po 30 dniach, ale termin musi byc wyraźnie określony

Natomiast nie ma ustawowej regulacji terminu ujętego w ponagleniu, w jakim dluznik powinien uregulować roszczenie wierzycela.

Wydaje się jednak wskazane, aby nie wysyłać ponaglenia natychmiast po uplywie terminu ujetego na fakturze, tylko poczekać jeszcze kilka dni, ponieważ w bankowości zawsze mogą wystąpić kilkudniowe opóźnienia. Często wskazane jest nawet wysłanie przypomnienia o płatności przed wysłaniem ponaglenia.

Ponadto sam termin w ponagleniu nie powinien być zbyt krótki, aby dłużnik otrzymal realną możliwość uregulowania zaległej kwoty.

Jeśli ma być wystawionych kilka upomnień, wskazane jest skrócenie terminów w każdym upomnieniu, aby zwiększyć presję na dłużnika.

Ponadto należy również opisać dalszą procedurę, przynajmniej w ostatnim ponagleniu. Przykładowo, jeżeli kwota nie zostanie zapłacona, podejmowane są dalsze kroki prawne, włącznie z postępowaniem sądowym.

Ogólnie rzecz biorąc przypomnienie powinno być konkretne i wyraźne. Przy kilku upomnieniach dłużnik powinien zdać sobie sprawę, że sytuacja staje się dla niego coraz poważniejsza i powinno skłonić go to do zapłaty.

 

W jakiej formie trzeba sporządzić ponaglenie?

 

W zasadzie ponaglenia nie wymagają specjalnej formy. Ponaglenie może być zatem wystawione na piśmie lub ustnie. Ze względów dowodowych wskazane jest jednak przesłanie upomnienia w formie pisemnej lub tekstowej.

Ponadto nie ma również ustawowych regulacji dotyczących liczby upomnień, które są niezbędne do późniejszego podjęcia działań prawnych. Jedno przypomnienie może więc być w zupełności wystarczające. Jednak praktyką handlową jest wystawienie do trzech upomnień przed wszczęciem postępowania sądowego. Nie jest to jednak obowiązek.

Jedno ponaglenie jest w zupełności wystarczające.

Ponadto ponaglenie powinno zawierać pewne informacje dla jasności, takie jak data, numer faktury, dowód dostawy i termin płatności.

 

Nasze porady dotyczące upomnień i przedsądowej procedury ponaglenia

 

Doradzamy indywidualnie w zależności od Państwa sytuacji, jakie istnieją możliwości postępowania w przypadku niezapłaconych faktur.

Przygotowujemy ponaglenia w imieniu naszych klientów, a w razie potrzeby dbamy również o późniejszą procedurę upominawczą w trybie sądowym.

Można skoncentrować się na swojej normalnej dzialalnosci, a my pilnujemy ustalonych terminów i informujemy o ewentualnych dalszych krokach. Na bieżąco sprawdzamy również stan prawny. Jeśli pojawią się problemy merytoryczne lub proceduralne, zwrócimy na nie uwagę naszych klientow.

 

Autor: Pan Emanuel Pusch
Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

 

 

ponaglenie w NIemczech

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Ponaglenie w Niemczech – przypomnij o własnych zaległych roszczeniach….
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button