Stosunek pracy a przejęcie zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy bez zmiany osoby odpowiedzialnej za zaklad?

 

Niektóre przedsiębiorstwa pozostają w rękach przedsiębiorcy przez całe życie. Czasami przedsiębiorca sprzedaje zakład w całości.

 

Stosunek pracy przy przeniesieniu przedsiębiorstwa?

 

Następnie pojawia się pytanie, co dzieje się ze stosunkami pracy danego przedsiębiorstwa. Regulacja prawna znajduje się w art. 613a niemieckiego kodeksu cywilnego (dalej: BGB). Pod pewnymi warunkami stosunek pracy przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa.

Pracownik nie zawsze zgadza się na zmianę pracodawcy. Istnieje wiele przypadków, w których pracownicy wolą pozostać u pierwotnego pracodawcy.

W postanowieniu z 25 stycznia 2018 r., Sygn. 8 AZR 338/16, problemem zajął się Federalny Sąd Pracy.

 

Fakty:

 

Strony toczyły spór, czy pierwotnie nawiązany między nimi stosunek pracy – jak sądzi pozwany – był kontynuowany, czy też – jak uważa powód – został przeniesiony do nowo powstałej spółki (zwanej dalej spółką) w wyniku przejęcia przedsiębiorstwa.

Pozwany był zatrudniony jako ślusarz w zakladzie powoda w Berlinie od 1976 roku. Powód prowadził dalsze zakłady w Oberstenfeld i Niederorschel.

W marcu 2011 r. powód i spółka zawarli porozumienie, zgodnie z którym spółka będzie kontynuowała całą produkcję powoda we wszystkich trzech zakładach na podstawie produkcji kontraktowej z pracownikami tam zatrudnionymi od 1 kwietnia 2011 r. oraz zarządzać całością działalności gospodarczej powoda. Ponadto m.in. zostało uzgodnione, że spółka, o ile zarządzanie operacyjne jest realizowane w związku z produkcją własną i produkcją kontraktową, będzie działać wyłącznie na rachunek i w imieniu wnioskodawcy. W tym zakresie powód udzielił spółce pełnomocnictwa generalnego.

Od 1 kwietnia 2011 r. powód i spółka postępowali zgodnie z umową. Powód i spółka poinformowali już wcześniej pracowników, że ich stosunek pracy zostanie przeniesiony na spółkę z końcem 31 marca 2011 r. z powodu przeniesienia działalności.

Pismem z końca marca 2014 r. spółka rozwiązała stosunek pracy z pozwanym w związku z zakończeniem działalności w Berlinie. Pozew pozwanego przeciwko spółce o ochronę stosunku pracy przed zwolnieniem został oddalony.

W 2015 r. pozwany zwrócił się pisemnie do powoda o uznanie, że po 31 marca 2011 r. dalej istniał między nimi stosunek pracy.

Powód w związku z tym wniósł pozew z wnioskiem o ustalenie, że po 31 marca 2011 roku stosunek pracy między stronami zakonczył się.

 

Decyzja!

 

Federalny Sąd Pracy przyznał rację pozwanemu pracownikowi. Stosunek pracy pozwanego nie został przeniesiony z powoda na spółkę w drodze przeniesienia zakładu według § 613a ust. 1 zd. 1 BGB.

Przeniesienie przedsiębiorstwa wymaga zmiany w ramach stosunków umownych osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za prowadzenie przedsiębiorstwa, która przyjmuje zobowiązania pracodawcy wobec pracowników. Ten wymóg nie został spełniony; powód nie przeniósł odpowiedzialności za działalność spółki na spółkę.

Pozwanemu pracownikowi nie można było odmówic dobrej wiary (§ 242 BGB) i powoływania się na kontynuację stosunku pracy. Fakt, że pozwany przegrał pozew przeciwko spółce o ochronę stosunku pracy I został prawomocnie zwolniony, jest bez żadnego znaczenia.

Decyzja pokazuje, że Federalny Sąd Pracy coraz bardziej wrażliwie reaguje na pewne transakcje prawne.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Przejęcie zakładu a stosunek pracy” w języku niemieckim znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-338-16/?highlight=8+AZR+338%2F16

 

 

 

Przejęcie zakładu

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: przejęcie zakładu pracy a stosunek pracy
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button