Zasady współpracy z klientami –
usługi prawne w Niemczech

Nasze warunki umowy

Oferujemy usługi prawne w Niemczech!

 

Stan z dnia 04.02.2018 r.

Usługi prawne w Niemczech wymagają regulacji. Następujące ogólne warunki umowne są obowiązujące dla wszystkich umów zawartych pomiędzy kancelarią Swist, Graf-Adolf-Str. 61 w Düsseldorfie, a zleceniodawcą. Są one podstawą umowy adwokackiej z kancelarią Swist oraz naszej usługi prawnej w Niemczech.

Kancelaria Swist określana jest poniżej jako „kancelaria”, a jej zleceniodawcy jako „klienci”.

 

____________________________________________

 

§ 1 Zakres i realizacja umowy z adwokatem

 

 1. Zakres usług kancelarii zależy od zlecenia. Jest on określany i ustalany z klientem w ramach pierwszej porady. Sama porada może być również podmiotem zlecenia.
 2. Klient zobowiązuje się do wypełnenia karty klienta i udostępnienia jej kancelarii.
 3. Kancelaria przyjmuje wszystkie przedstawione przez klienta fakty, okoliczności, a w szczególności liczby za prawdziwe. Kancelaria nie ma obowiązku sprawdzenia ich prawidłowości. Jeżeli kancelaria zauważy niespójności lub nieprawidłowości wskaże to natychmiast klientowi. Obowiązkiem klienta jest skorygowanie faktów lub wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Sprawdzenie zgodności, kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów i liczb należy do zlecenia pod warunkiem, że jest to pisemnie ustalone.
 5. Klient jest zobowiązany do udzielenia pisemnego pełnomocnictwa.
 6. Jeżeli z powodu nieobecności klienta niemożliwe jest uzgodnienie kwestii dotyczących złożenia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego, kancelaria w razie wątpliwości upoważniona jest do podjęcia działań w celu dotrzymania terminu, nie jest jednak do tego zobowiązani. W tym przypadku klient zobowiązany jest ponieść koszty kancelarii za złożone środki prawne dotrzymujące terminów, nawet jeżeli nie chciał ich składać.

 

____________________________________________

 

§ 2 Wynagrodzenie

 

 1. Wynagrodzenie kancelarii wyliczane jest na podstawie zasad zawartych w niemieckiej ustawie o wynagrodzeniu adwokackim oraz niemieckim rozporządzeniu o wynagrodzeniu doradców podatkowych (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und Steuerberaterverordnung), jeżeli nie zostało ustalone inne wynagrodzenie przez zawarcie indywidualnej umowy o honorarium adwokackie.
 2. Wysokość wynagrodzenia zależy od wartości sprawy.
 3. Jeżeli nie istnieje ustawowa regulacja rozliczenia usługi, obowiązuje wynagrodzenie ustalone, w innym przypadku zwyłe wynagrodzenie.
 4. Indywidualnie zawarte umowy o honorarium adwokackie wymagają formy pisemnej.
 5. Rozliczenie wynagrodzenia kancelarii jest dopuszczalne tylko w przypadku żądań niepodważonych lub prawomocnie stwierdzonych .
 6. Dłużnikiem wynagrodzenia kancelarii jest klient, nawet w przypadku posiadania ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung).
 7. Jeżeli klient wnioskuje o pokrycie kosztów porady adwokackiej, postępowania sądowego, czy procesowego przez kasę państwową, lecz nie zostanie mu to udzielone, zostaje on dłużnikiem wynagrodzenia w stosunku do kancelarii. Wynagrodzenie adwokackie określa się na podstawie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokackim (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
 8. Wynagrodzenie kancelarii jest wymagalne z wystawieniem rachunku. Od pierwszego upomnienia do zapłaty kancelaria może domagać się odsetek i odszkodowania.

 

____________________________________________

 

§ 3 Zaliczka za usługi prawne w Niemczech

 

 1. Z udzieleniem zlecenia kancelaria może wymagać zaliczek na przewidywane koszta adwokackie. Faktura na zaliczkę jest natychmiast wymagalna i do zapłaty.
 2. Jeśli wymagalna zaliczka nie zostanie uregulowana, kancelaria ma prawo, po uprzednim uprzedzeniu klienta, do wstrzymania wykonywania zlecenia do czasu wpłaty zaliczki. W innym przypadku kancelaria może domagać się od pierwszego upomnienia odsetek i kosztów upominawczych.
 3. Niezapłacenie zaliczki upoważnia kancelarie do natychmiastowego wypowiedzenia współpracy ze zleceniodawcą.
 4. Klient zostaje pouczony o możliwych negatywnych konsekwencjach związanych z wstrzymaniem działań, w przypadku nieuregulowania faktury na zaliczkę. Wszelkie usługi prawne w Niemczech mogą być wstrzymane.

 

____________________________________________

 

§ 4 Obowiązki klienta

 

 1. Klient jest zobowiązany do współpracy, tak dalece jak jest to konieczne do należytego wykonania zlecenia.
 2. W szczególności jest on zobowiązany do przedłożenia odpowiednio wcześniej kancelarii wymagalnych, kompletnych dokumentów, koniecznych do prowadzenia sprawy, tak aby kancelarii pozostał adekwatny czas na ich opracowanie. To samo ma zastosowanie odnośnie przekazania informacji i okoliczności dotyczących sprawy, które mogą mieć znaczenie dla wykonania zlecenia.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z wszystkimi pisemnymi oraz ustnymi informacjami od kancelarii i w razie niejasności skonsultować je z adwokatem.
 4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia kancelarii o zmianie miejsca zamieszkania, bądź siedziby firmy i podać nowy adres korespondencyjny. Poza tym klient musi zapewnić, że będzie osiągalny telefonicznie lub drogą elektroniczną, w szczególności w przypadku nieobecności z powodu urlopu lub podróży służbowej.

 

____________________________________________

 

§ 5 Usługi prawne w Niemczech a brak współpraca ze strony klienta

 

 1. Jeśli klient nie wywiąże się z obowiązku współpracy uwzględnionego w § 4, bądź innego rodzaju obowiązującego go współdziałania, kancelaria jest uprawniona do wyznaczenia terminu na nadrobienie zaległości oraz do oświadczenia odrzucenia kontynuacji współpracy w przypadku nie dotrzymania ustalonego terminu. Po bezowocnym upływie wyznaczonego terminu kancelaria może bezzwłocznie wypowiedzieć umowę współpracy z klientem.
 2. Roszczenie odszkodowawcze wynikające z zaniechanej współpracy lub z powodu dodatkowego nakładu pracy pozostają nietknięte, także w przypadku nie skorzystania przez kancelarie z prawa do wypowiedzenia umowy.

 

____________________________________________

 

§ 6 Obowiązek zachowania tajemnicy

 

 1. Kancelaria zobowiązana jest ustawowo do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich faktów związanych z wykonywanym zleceniem, chyba że klient zwolni ją pisemnie z takiego obowiązku.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie istnieje, o ile konieczne jest wyjawienie prawdy w celach obrony interesów prawnych kancelarii
 3. Kancelaria zwolniona jest z obowiązku zachowania tajemnicy, jeśli na podstawie warunków ich obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego lub ubezpieczalni ochrony prawnej klienta zobowiązani są do przekazania informacji i współpracy.
 4. Ustawowe prawo do odmowy udzielenia informacji lub złożenia zeznań na podstawie § 102 niemieckiego kodeksu podatkowego, § 53 niemieckiego kodeksu karnego, § 383 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje nietknięte.

 

____________________________________________

 

§ 7 Współpraca osób trzecich

 

 1. Kancelaria jest uprawniona w celu wykonania zlecenia do skorzystania z pomocy pracowników, fachowych osób trzecich oraz instytucje przetwarzających dane.
 2. Za zgodą klienta kancelaria jest uprawniona do udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego dalszemu pełnomocnikowi. Jeżeli pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa substytucyjnego reprezentuje klienta na terminie, to stosunek kontraktowy powstaje bezpośrednio pomiędzy nim a klientem. Za jego wynagrodzenie odpowiada wyłącznie klient. Kancelaria jest uprawniona do udzielenia pełnomocnikowi na mocy pełnomocnictwa substytucyjnego wglądu w akta sprawy w oparciu o § 50 niemieckiego federalnego kodeksu o pracy prawników (BRAO).
 3. Kancelaria jest uprawniona przedstawicielom w rozumieniu § 53 federalnego kodeksu o pracy prawników (BRAO) do udzielenia wglądu w akta sprawy zgodnie z § 50 federalnego kodeksu o pracy prawników (BRAO).

 

____________________________________________

 

§ 8 Usunięcie wad

 

 1. Klient ma prawo roszczenia usunięcia wszelkiego rodzaju wad. Kancelarii przysługuje możliwość ich korekty.
 2. Oczywiste nieprawidłowości jak np. błąd w pisowni lub błędy ortograficzne mogą być poprawiane przez kancelarię na bieżąco.

 

____________________________________________

 

§ 9 Odpowiedzialność cywilna

 

 1. Kancelaria odpowiada w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstawa zgodnie z przepisami ustawowymi.
 2. Kancelaria odpowiada tylko w przypadku zagrożenia życia, obrażeń cielesnych, uszczerbku na zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenie odszkodowawcze za naruszenie istotnych obowiązków umownych jest przy tym ograniczone na typowe dla umów przewidywalne szkody.
 3. Roszczenie odszkodowawcze klienta przeciwko kancelarii za szkodę spowodowaną rażącym niedbalstwem wymienioną w ustępie 1 jest ograniczone do 250.000,00 €. Kancelaria posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczalni ERGO Versicherung AG.

 

____________________________________________

 

§ 10 Usługi prawne w Niemczech – zakończenie umowy

 

 1. Umowa z kancelarią jest zakończona poprzez umowę rozwiązującą określony stosunek prawny, wykonanie ustalonej usługi, upływ okresu umownego oraz przez wypowiedzenie.
 2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana, jeśli jest to umowa cywilnoprawna o pracę w znaczeniu §§ 611, 675 niemieckiego kodeksu cywilnego, przez każdą ze stron na podstawie § 626 niemieckeigo kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.
 3. Kancelaria jest zobowiązana przekazać klientowi wszystkie materiały, które otrzymali do realizacji zlecenia lub uzyskali w ramach prowadzenia sprawy. Jest ona również zobowiązana, na żądanie klienta udzielić mu koniecznych informacji, w szczególności dotyczących stanu sprawy lub złożyć odpowiednie sprawozdanie.
 4. Po zakończeniu stosunku umowy klient powinien odebrać w kancelarii przedłożone kancelarii dokumenty.
 5. W przypadku zakończenia zlecenie przed całkowitym jego wykonaniem (roszczenie wynagrodzenia przy przedwczesnym zakończeniu umowy), wynagrodzenie adwokata nalicza się w oparciu o przepisy prawne.

 

____________________________________________

 

§ 11 Przechowywanie, wydawanie i prawo zatrzymania dokumentów

 

 1. Obowiązują ustawowe terminy przechowywania akt sprawy. Obowiązek przechowywania akt sprawy wygasa po sześciu miesiącach od pisemnego wezwania klienta do ich odbioru, jeśli klient nie odebrał ich w wymienionym powyżej terminie.
 2. Do akt sprawy należą wszystkie pisma, które zostały sporządzone przez kancelarię na zlecenie klienta, lub które otrzymali oni w celu jego reprezentacji. Nie dotyczy to korespondencji pomiędzy kancelarią a klientem oraz pism, które klient otrzymał już w oryginale lub odpisie.
 3. Po zakończeniu współpracy z klientem i na jego żądanie kancelaria jest zobowiązana do wydania klientowi akt sprawy w stosownym terminie. Adwokaci mogą sporządzić i zachować kserokopie i odpisy dokumentów.
 4. Kancelaria może wstrzymać wydanie akt sprawy oraz usługi prawne w Niemczech, do czasu uregulowania ich opłat i poniesionych kosztów.

 

____________________________________________

 

§ 12 Prawo właściwe, miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu

 

 1. Na stosunek prawny pomiędzy kancelarią a klientem oraz usługi prawne w Niemczech ma zastosowanie wyłącznie prawo niemieckie przy wykluczeniu wszelkiego ustawodawstwa jednolitego (np. CISG)
 2. Miejscem wykonania zobowiązania i właściwym miejscowo sądem jest Düsseldorf, o ile nic innego nie zostanie ustalone.

 

____________________________________________

 

§ 13 Moc obowiązująca w przypadku częściowej nieważności, zmiany i uzupełnienia

 

 1. Jeżeli poszczególne przepisy tych warunków zlecenia byłyby lub miałyby być nieważne, obowiązywanie pozostałych nie jest tym naruszone.
 2. Nieważny przepis należy zastąpić obowiązującym, który najbardziej odpowiada zamierzonemu celowi.
 3. Zmiany i uzupełnienia obowiązujących warunków umowy oraz ustaleń wymagają formy pisemnej.
 4. W przypadku językowych niejasności obowiązuje niemiecka wersja tych warunków umownych.

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Usługi prawne w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759 8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button