Umowa o oprogramowanie

Tworzenie i udostępnianie oprogramowania jest przedmiotem wielu umów. Jako nabywca lub twórca oprogramowania powstaje pytanie, w jaki sposób kontrakty te są prawnie oceniane.

Nie ma ustawy, która reguluje umowy dotyczące oprogramowania.  W zależności od tego, jaki jest konkretny cel, na udostępnienie programu komputerowego mają zastosowanie już istniejące rodzaje umów.

Dzięki możliwosci ustalenia rodzaju umowy strony mają wiele wolności, aby indiwidualnie określić ich umowne zobowiązania. Jeśli nie zostanie zawarta umowa pisemna, zastosowanie mają następujące podstawowe przypadki.

 

Stałe przeznaczenie standardowego oprogramowania za jednorazową opłatę:

 

Jeśli oprogramowanie jest tworzone dla dużej liczby odbiorców, np. gier komputerowych, oprogramowania do dyktowania lub oprogramowania komputerowego, to mamy doczynienia ze standardowym oprogramowaniem.

Jeśli opragramowanie zostanie na stałe dostarczone za jednorazową opłatę, obowiązuje prawo umowy kupna.

Oprócz oprogramowania dostawca oprogramowania musi zapewnić doradztwo i dokumentację. Dokumentację należy zwykle przedłożyć w języku niemieckim. Tylko w przypadku zaawansowanych użytkowników dopuszczalne są dokumenty w języku angielskim.

Dostawca nie jest zobowiazany do wykonania instalacji lub instruktarzu.

Zgodnie z prawem sprzedaży mogą pojawić się zarówno wady rzeczowe jak i wady prawne. Wada rzeczowa może być wadą funkcjonalną lub brakiem działania. Wada prawna może mieć miejsce, jeśli dostawca nie jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania ze względu na prawa autorskie.

Przy zastosowaniu prawa handlowego wada może zostać naprawiona, jeżeli kupujący natychmiast nie sprawdzi i nie zareklamuje wadliwego oprogramowania.

W przeciwnym razie nabywca oprogramowania ma prawo do dodatkowych roszczeń dotyczących świadczenia, np. ponowne dostarczenie, redukcja zaplaty i anulowanie umowy pod pewnymi warunkami. Kupiec może również żądać odszkodowania lub zwrotu kosztów. Roszczenia mogą ulec przedawnieniu w ciągu dwóch lat, jeżeli nie ma innego ustalenia.

 

Tymczasowe udostępnienie oprogramowania w zamian za regularną opłatę:

 

W przypadku tymczasowego udostępnienia oprogramowania za regularną opłatę, obowiązuje prawo najmu. Wynajmujący oprogramowanie jest zobowiązany udostępnić je w stanie umownym i tak je zachować przez okres najmu.

Jest on również zobowiązany do wydania dokumentacji i instrukcji użytkownika.

W przypadku wystąpienia wad zobowiązany jest on do ich usunięcia. Najemca może powołać się na zwolnienie z opłaty za czynsz lub roszczenie odszkodowawcze.

Jeżeli usunięcie wady nie nastąpi, wynajmujący może samodzielnie naprawić wadę i zażądać zwrotu kosztów lub wypowiedzieć umowę najmu.

 

Tworzenie i wydanie indywidualnych programów:

 

Umowy dotyczące tworzenia pojedynczego oprogramowania podlegają niekiedy ustawie o sprzedaży, a w niektórych przypadkach mieszanemu stosunkowi prawnemu między prawem sprzedaży a umową o dzieło.

Zarówno w przypadku wad rzeczowych jak i prawnych nabywca oprogramowania może roszczyć naprawy lub ponownej dostawy. Może on skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i redukcji wynagrodzenia, a także dochodzić odszkodowania lub zwrotu kosztów, jeżeli spełnione są wymogi prawne.

Szczególną cechą umowy o dzieło jest własne wykonanie oraz odbiór.

Po odbiorze oprogramowania roszczenia o wykonanie dzieła przepadają.

O ile nie określono inaczej w umowie, użytkownik oprogramowania nie jest uprawniony do wydania kodu źródłowego.

 

Umowy dotyczące konserwacji:

 

Te stosunki umowne mogą obejmować świadczenia hotline, usługi wsparcia, zobowiązanie do poprawiania błędów lub dostarczania up-dat.

Podstawą umowy są ustalone rzeczywiste usługi. Mogą być to umowy o świadczenie pracy lub umowy o dzieło. Jeżeli umowa stanowi obowiązek ciągły, można na nią stosować reguły najmu.

Decydująca jest konkretna umowa i uzgodnione usługi.

 

Application Service Providing (ASP):

 

ASP charakteryzuje się tym, że użytkownik nie zapisuje oprogramowania na swoim komputerze, pozostaje ono raczej na komputerze producenta oprogramowania.

Ta usługa podlega przepisom różnych typów umów. Jest to umowa złożona. Stosowane jest głównie prawo najmu.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Umowa o oprogramowanie

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Umowy związane z software!
Call Now Button