Prawo podatkowe w Niemczech – konieczność dla prowadzących własną działalność

 

 

Kancelaria Swist oferuje Państwu kompleksowe usługi podatkowe i rachunkowe.

Dzięki naszej ofercie wspieramy Państwa oraz Państwa przedsiębiorstwo w kwestiach podatkowych, uwzględniając przy tym wewnętrzne procesy przedsiębiorstwa. W przypadku współpracy, dzięki naszym przez lata zdobywanym kompetencjom, mogą się Państwo ze spokojem skoncentrować na prowadzeniu interesów Państwa firmy.

Z tego względu na wstępie chcielibyśmy poznać Państwa oraz Państwa działalność i dowiedzieć się, jakie cele sobie Państwo stawiacie i gdzie ewentualnie może leżeć problem. W zależności od potrzeb i perspektyw Państwa przedsiębiorstwa zaproponujemy odpowiednią ofertę naszych usług, tak abyśmy mogli Państwa jak najlepiej wspierać. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym sfera podatkowa, prawnicza i rachunkowa.

W atmosferze wzajemnego zaufania dążymy do tego samego celu i oczekujemy pozytywnych rezultatów naszej współpracy. Do tego należy również regularna wymiana informacji między Państwem i naszą kancelarią. Zmiany zachodzące w Państwa przedsiębiorstwie powinny być jak najszybciej analizowane i przeprowadzane ewentualne optymalizacje. Klarowne wyjaśnienie kwestii podatkowych i rachunkowych jest dla nas przy tym całkowicie oczywiste.

W celu zapewnienia kompleksowego doradztwa nasi współpracownicy są regularnie szkoleni, także biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację prawną. Państwa przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość niezwłocznego profitowania z wprowadzanych nowości, jak również nie być narażonym na niepotrzebne ryzyko.

W celu utrzymania takiej współpracy w kancelarii Swist służy Państwu radą regularnie jedna i ta sama osoba kontaktowa, która jest zaznajomiona ze specyfiką Państwa przedsiębiorstwa. Jednocześnie mogą Państwo w każdym momencie skorzystać z wsparcia kompetentnego adwokata, jeżeli nieoczekiwanie napotkają Państwo na problem prawniczy. Połączenie podatkowej i prawniczej sfery działania pozwala nam na natychmiastową i adekwatną reakcję na sprawy związane z Państwa działalnością.

Naszym celem jest zawsze szybkie i kompleksowe opracowanie Państwa sprawy.

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo podatkowe w Niemczech – prawo podatkowe w Niemczech to nasze kompetencje

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z naszymi wszystkimi kompetencjami i doświadczeniem!

Współpracownicy kancelarii Swist od lat obsługują przedsiębiorstwa wielu branż w zakresie podatkowym i prawnym. Kompetencje naszych pracowników rozwijają się stale, zarówno dzięki rosnącemu praktycznemu doświadczeniu oraz poprzez regularne szkolenia.

Warunkiem szybkiej i doskonałej obsługi z naszej strony jest specjalizacja i związany z tym wybór branż przedsiębiorstw, którym doradzamy.

Współpracownicy kancelarii Swist mogli zdobyć niezwykle wysokie kompetencje na obszarze działalności

 • umów o dzieło,
 • umów budowlanych,
 • rzemiosła,
 • rzemiosła artystycznego,
 • handlu,
 • handlu online,
 • sztuki i pisarstwa

zarówno w przypadku przedsiębiorstw jednoosobowych jak i spółek osobowych.

W codziennej działalności nasze kompetencje znajdują szczególnie zastosowanie w ramach ewidencji rachunkowej i analizy podatkowej, jak również w przypadku prawnych rozwiązań typowych pytań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli Państwa rodzaj działalności nie podlega wymienionym branżom i mimo tego chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług podatkowych i rachunkowych prosimy bez wahania do nas zadzwonić. Z chęcią odpowiemy od razu, czy możemy Państwu doradzić w zakresie Państwa działalności.

 

Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
IMG_20200805_084935~2
Polskojęzyczny adwokat w Niemczech

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo podatkowe w Niemczech – Doradztwo podatkowe

Kancelaria adwokacka Swist towarzyszy Państwu w działalności przedsiębiorczej i służy zawsze pomocą w przypadku pytań natury podatkowej czy prawnej.

Nasze wieloletnie kompetencje odzwierciedlają się przede wszystkim w wymienionych poniżej usługach, za pomocą których wspomagamy naszych klientów w prowadzeniu ich przedsiębiorstwa.

 

 

____________________________________________

 

 

Księgowość płac

Ten, kto zatrudnia pracowników zobowiązany jest do wypłacania im należnych wynagrodzeń. Najczęściej księgowość płac zajmuje się wyliczeniem wypłacanych wynagrodzeń (kwoty netto) i zobowiązań, które należy odprowadzić. W tym przypadku głównie należy rozróżnić pomiędzy odprowadzanymi podatkami (np. podatek dochodowy i kościelny) i składkami do ubezpieczenia socjalnego (składki do ubezpieczenia chorobowego, rentowego, pielęgnacyjnego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia) oraz składki, które pracodawca ponosi sam, jak składki na wypłacanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w przypadku choroby lub macierzyństwa tzw. Umlage 1 i Umlage 2.

W ramach księgowości płac możemy zaproponować Państwu m.in. następujące usługi:

 • ewidencja Państwa pracowników uwzględniająca specyficzne cechy pracownicze,
 • wyliczenie składek socjalnych i podatku od wynagrodzenia dla każdego pracownika,
 • przesłanie zaświadczeń o składkach do poszczególnych kas chorych (miesięcznie),
 • meldunek podatku od wynagrodzenia (z reguły miesięcznie lub kwartalnie),
 • złożenie rocznego meldunku do kasy chorych,
 • złożenie rocznej deklaracji podatkowej od wynagrodzenia.

 

____________________________________________

 

 

Księgowość finansowa

W ramach księgowości finansowej ujmowane są w szczególności dochody i wydatki. Na podstawie takiego zestawienia może nastąpić ustalenie zysku w ustawowo wyznaczonych okresach czasowych. Jest ono podstawą do wyliczenia odprowadzanego podatku dochodowego lub podatku od prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym ustalenie zysku jest często istotne w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Bank chce zazwyczaj wiedzieć, jakie zyski osiąga przedsiębiorstwo i czy przedsiębiorca będzie w stanie w przyszłości obsługiwać zobowiązania kredytowe.

Jeżeli w ramach kontroli urzędu skarbowego okaże się, że księgowość finansowa była prowadzona nieprzepisowo, możliwe jest, że cała księgowość zostanie zakwestionowana i nastąpi oszacowanie przez urząd skarbowy. Zazwyczaj skutkiem tego jest podwyższenie zysku i w związku z tym odprowadzenie wyższego podatku dochodowego, podatku od prowadzenia działalności gospodarczej i podatku obrotowego. Oprócz tego często powstają odsetki za zwłokę, które należy uiścić do urzędu skarbowego.

Aby uniknąć tych konsekwencji kancelaria Swist oferuje Państwu następujące usługi :

 • omówienie, jakie dokumenty są istotne dla księgowości i jakie wymogi muszą spełniać przedkładane kwity,
 • dekleracja i księgowanie dostarczonych kwitów,
 • odpowiednia okresowa analiza Państwa księgowości,
 • przesyłanie wcześniejszych deklaracji podatku obrotowego,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

____________________________________________

 

 

Przygotowywanie deklaracji podatkowych

Na koniec każdego okresu wymiaru podatkowego oddawane są regularnie odpowiednie deklaracje podatkowe. Na podstawie księgowości można uzyskać w większości dane do sporządzenia

 • deklaracji podatkowej od prowadzonej działalności gospodarczej,
 • deklaracji podatku obrotowego (VAT),
 • deklaracji podatku dochodowego

i w terminie przesłać je drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego. Prawo podatkowe w Niemczech reguluje terminy i formalności, które trzeba dotrzymać.

____________________________________________

 

 

Sprawdzanie decyzji podatkowych

Jeżeli decyzje podatkowe odbiegają od złożonych deklaracji podatkowych zaleca się sprawdzenie ich prawidłowości i zakwestionowanie ich na drodze prawnej.

Niezakwestionowana w odpowiednim terminie błędna decyzja podatkowa staje się z reguły prawomocna. Nieprzyjemną konsekwencją tego jest to, że ostatecznie trzeba płacić wyższe podatki, niż te, które rzeczywiście się należą.

W jaki sposób może pomóc Państwu kancelaria Swist?

Przy zachowaniu odpowiednich terminów możemy sprawdzić prawidłowość decyzji podatkowych oraz wyjaśnić, czy wyliczone przez urząd skarbowy podatki są błędne i jakie istnieją szanse na skuteczne zakwestionowanie zawyżonego podatku. W zależności od stanu postępowania w celu zanegowania decyzji podatkowej możemy złożyć odwołanie do urzędu skarbowego lub pozew do właściwego sądu finansowego.

 

____________________________________________

 

 

Prawo podatkowe w Niemczech a wniosek o wstrzymanie wykonania

W przypadku gdy została wydana decyzja podatkowa i w terminie złożono od niej odwołanie lub pozew, to mimo tego zazwyczaj nadal istnieje obowiązek płatności względem urzędu skarbowego. Podatnik musi zapłacić ustalony podatek nawet, jeżeli jego prawidłowość będzie jeszcze sprawdzana. Niekiedy przedsiębiorstwo nie jest wstanie zapłacić natychmiast ustalonego podatku, wskutek czego urząd skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne.

W jaki sposób może pomóc Państwu kancelaria Swist?

W tej sytuacji możemy ewentualnie po wyjaśnieniu Państwa sytuacji finansowej i przedłożeniu przekonywujących dokumentów (m.in. aktualne wyliczenie zysków) złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania i w ten sposób zapobiec egzekucji.

 

____________________________________________

 

 

Wniosek o odroczenie spłaty/ umowa o spłatę w ratach

Jeżeli okaże się, że roszczenie urzędu skarbowego jest ustalone prawidłowo, Państwo nie są jednak wstanie uiścić określonej kwoty na raz, możemy w Państwa imieniu, po wyjaśnieniu Państwa sytuacji finansowej i przedłożeniu przekonywujących dokumentów (m.in. aktualne wyliczenie zysków) złożyć wniosek o odroczenie spłaty lub zawrzeć umowę ratalną.

 

____________________________________________

 

 

Podatek spadkowy

Darowizny (spadki, zapisy testamentowe, prezenty) mogą spowodować powstanie podatków. Ustawa o podatku spadkowym i podatku od darowizny określa warunki, kiedy powstaje obowiązek uiszczenia podatku spadkowego i od darowizny.

Możemy zająć się dla Państwa wyjaśnieniem, czy i w jakiej wysokości istnieją zobowiązania podatkowe. W razie potrzeby będziemy Państwa reprezentować przed urzędami skarbowymi, poprzez zajęcie stanowiska w Państwa imieniu, złożenie odwołania lub przed sądem, składając pozew przeciwko ustanowieniu podatku.

 

 

____________________________________________

 

 

Linki

 

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech

Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Prawo podatkowe w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button