Wypowiedzenie pracy Koronawirus

   

Epidemia wprowadza nas w problem związany z zwolniemiem z powdu koronawirusa. Firmy będą zmuszone zerwać istniejące stosunki pracy, aby uratować własną egzystencję.

Wypowiedzenia nie zawsze będą zgodne z prawem. Nie zawsze będą konieczne. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy już dziś zajęli się tym problemem.

To krótkie wprowadzenie nie zastępuje wstępnej porady prawnika. Jest to wytyczna, ale nie może ona zastąpić oceny indywidualnego przypadku.

Jeśli jako pracownik zostałeś powiadomiony o rozwiązaniu stosunku pracy, musisz złożyć pozew przeciwko zwolnieniu w ciągu 3 tygodni. W przeciwnym razie wypowiedzenie zacznie obowiązywać niezależnie od tego, czy było uzasadnione, czy nie.

 

____________________________________________

 

 

Czy pracodawca może w ogóle dać wypowiedzenie podczas kryzysu związanego z koronawirusem?

 

Również w czasie kryzysu koronawirusowego pracodawca może dać wypowiedzenie, a także w przypadku choroby pracownika.

Innym  pytaniem jest, czy takie wypowiedzenie jest zgodne z prawem. Pracownik musi złożyć pozew do właściwego sądu pracy w ciągu 3 tygodni od powiadomienia o wypowiedzeniu. Jeśli tego nie uczyni, wypowiedzenie staje się skuteczne z mocy prawa.

 

____________________________________________

 

 

Czy muszę się bronić przed wypowiedzeniem, mimo że uważam, że wypowiedzenie jest bezprawne?

 

Bezprawne wypowiedzenie może również wejść w życie. Niezgodne z prawem wypowiedzenie staje się skuteczne, jeśli pracownik zignoruje 3-tygodniowy okres od wypowiedzenia i nie złoży pozwu do sądu pracy.

Późniejsze dopuszczenie pozwu jest możliwe tylko w nielicznych przypadkach. Tak jest na przykład, gdy dana osoba jest w śpiączce.

Jeśli jednak pracownik ma miejsce zamieszkania za granicą i dowiedział się o rozwiązaniu stosunku pracy w swoim kraju, może on skontaktować się telefonicznie z prawnikiem w Niemczech, aby ten wniósł pozew przeciwko zwolnieniu.

 

____________________________________________

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus – Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeśli jestem na okresie próbnym?

 

Zakończenie stosunku pracy w czasie okresu próbnego nie wymaga żadnego uzasadnienia. Przestrzegane muszą być jednak wymagania formalne. Wypowiedzenie musi być zatem dokonane w formie pisemnej. Należy przestrzegać dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Istnieją także inne okoliczności, które powodują, że wypowiedzenie w okresie próbnym jest nieprawne.

 

____________________________________________

 

 

Moja partnerka/mój partner został/a dziś zwolniona z powodu kryzysu spowodowanego  koronawirusem. Był/a w czwartym miesiącu okresu próbnego. Wypowiedzenie było uzasadnione brakiem zamówień. Czy wypowiedzenie jest zgodne z prawem?

 

Na pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. W każdym razie pracodawca nie musi przedstawiać żadnego powodu uzasadniającego zwolnienie.

Niemniej jednak mogą istnieć inne powody, dla których wypowiedzenie jest niezgodne z prawem.

Na przykład wypowiedzenie musi zawsze mieć formę pisemną i musi być podpisane. Każde wypowiedzenie powinno być dokładnie omówione z prawnikiem.

 

____________________________________________

 

 

Mój pracodawca ma do 10 pracowników. Na jakich warunkach może mnie zwolnić, jeśli nie jestem już w okresie próbnym?

 

Jeśli istnieje specjalna ochrona przed zwolnieniem (np. osoby w znacznym stopniu niepełnosprawne, kobiety w ciąży itp.), pracodawca musi ten fakt uwzględnić. Jeśli pracownik należy do chronionej grupy osób, musi jak najszybciej poinformować o tym swojego prawnika.

W przypadku (terminowego) wypowiedzenia pracodawca musi powiadomić o tym wyłącznie na piśmie zgodnie z ustawowym terminem.

Jeśli pracodawca chce zwolnić bez natychmiastowo, muszą istnieć fakty, które sprawiają, że kontynuacja stosunku pracy wydaje się nie do przyjęcia. Wypowiadając umowę pracy z skutkiem natychmiastowym, pracodawca musi przestrzegać dwutygodniowego okresu od nabycia wiedzy o okolicznościach mających wpływ na zwolnienie pracownika.

 

____________________________________________

 

 

Mamy mniej niż 10 pracowników. Moja szefowa wyrzuciła trzy osoby. Sytuacja zamówień pogorszyła się z powodu koronawirusa. Czy szefowa może to zrobić?

 

W małej firmie, tj. w firmie zatrudniającej 10 lub mniej pracowników, szefowa  może zwolnić pracownika zgodnie z ustawowym terminem.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym będzie raczej nieprawne. W tym przypadku szefowa musiałaby być skonfrontowana z faktem, że istniała możliwość  ustalenia pacy w niepełnym wymiarze godzin, aby uniknąć zwolnień. Ponadto wypowiedzenie musi zawsze spełniać wymogi formalne.

Dlatego należy to dokładnie sprawdzić u prawnika.

 

____________________________________________

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus – Mój pracodawca ma ponad 10 pracowników. Na jakich warunkach może mnie zwolnić?

 

Pracodawca może zwolnić pracownika zgodnie z ustawowym terminem i natychmiastowo. Wymagania są takie same jak w przypadku pracodawcy zatrudniającego 10 lub mniej pracowników.

Ponadto wypowiedzenie musi być uzasadnione względami związanymi z osobą, zachowaniem pracownika lub uwarunkowane zmianami w przedsiębiorstwie w rozumieniu ustawy o ochronie przed nieuczciwym zwolnieniem z pracy

 

____________________________________________

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus – W naszej firmie działa rada zakładowa. Czy musi ona brać udział w procesie decyzyjnym?

 

Bez względu na liczbę pracowników pracodawca musi zawsze poinformować i wysłuchać  rady zakładowej. Zatwierdzenie wypowiedzenia przez radę zakładową nie jest wymagane.

Wystarczy, że pracodawca dał radzie zakładowej możliwość przedstawienia uwag. Jeśli rada pracowników wyraźnie wypowie się przeciwko zwolnieniu i uzasadni to, jest to bardzo pomocne w procesie ochrony przed zwolnieniem.

 

____________________________________________

 

 

Jestem studentką i pracuję w małym wymiarze godzin. Czy mogę również powołać się na ustawę o ochronie przed nieuczciwym zwolnieniem?

 

Każdy pracownik może powoływać się na ustawę o ochronie przed zwolnieniem, jeżeli w jego firmie pracuje więcej niż 10 pracowników, a dany pracownik był zatrudniony przez pracodawcę przez ponad 6 miesięcy.

Osoba, pracująca w małym wymiarze godzin również zasługuje na ochronę stosunku pracy.

Taki pracownik może również złożyć pozew przeciwko zwolnieniu. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi mogą również bronić się przed zwolnieniem.

 

____________________________________________

 

 

Jestem za granicą z moją rodziną. Teraz nie wrócę do Niemiec, aby podjąć pracę. Granice są zamknięte. Czy może to uzasadniać wypowiedzenie przez pracodawcę?

 

Pracownik ma obowiązek wykonywania swojej pracy. Jeśli nie jest w stanie kontynuować pracy z powodu przeszkody, ponosi ryzyko. Obowiązek zapłaty może już nie obowiązywać.

Jeżeli jednak granica zostanie zamknięta, a pracownik nie będzie mógł stawić się w miejscu pracy, sąd rozważy, czy wypowiedzenie jest zgodne z prawem i uwzględni ten fakt.

W takim przypadku sąd raczej uzna, że ​​zwolnienie jest niezgodne z prawem. Jest to indywidualna decyzja. Mogą zaistnieć okoliczności, które powodują, że decyzja jest inna. Z reguły pracownik nie musi odpowiadać za siłę wyższą.

Pracownik powinien szybko poinformować swojego pracodawcę o wszystkim, aby ten mógł odpowiednio zaplanować. Pracownika obowiązują pewne obowiązki poboczne. Szczególnie podczas kryzysu koronawirusowego pracownik nie powinien ich naruszać.

 

____________________________________________

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus – Pracodawca nie ma wystarczającej liczby zleceń. Czy brak zamówień może uzasadniać wypowiedzenie?

 

Pracodawca może stwierdzić tak znaczny brak zamówień, że uzasadnia to rozwiązanie umowy w rozumieniu ustawy o ochronie przed nieuczciwym zwolnieniem.

Spadek zamówień powinien być znaczny. Oczywiście należy sprawdzić, czy nastąpił taki spadek zamówień. Ponadto pracodawca musi następnie dokonać tzw. wyboru socjalnego.

Oznacza to, że pracodawca musi brać pod uwagę długość stażu pracy, wiek, obowiązki alimentacyjne i poważne niepełnosprawności przy wyborze osób, które mają zostać zwolnione.

Byłoby to podejrzane, jeżeli z wszystkich kierowców ciężarówek tylko starsi i poważnie niepełnosprawni traciliby pracę.

Z powodu niewłaściwego wyboru socjalnego lub z innych już wspomnianych powodów wypowiedzenie może być nieuzasadnione. Pracownik zwyciężyłby przed właściwym sądem pracy.

 

____________________________________________

 

 

 

Jestem kierowcą ciężarówki. Czy zwolnienie przez pracodawcę byłoby uzasadnione, jeśli odmówiłbym podróży z obawy przed koronawirusem?

 

Odmowa pracy jest zawsze bardzo istotnym powodem zwolnienia. Sam lęk przed możliwą chorobą nie usprawiedliwia przerwania pracy.

Z reguły jest to powód do rozwiązania umowy związany z zachowaniem pracownika. Niektórzy sędziowie uznają za konieczne wcześniejsze upomnienie pracownika. Nie należy jednak na tym polegać, ponieważ wielu sędziów nie uzna tego za konieczne działanie. Odmowa pracy jest bardzo silnym zarzutem.

 

____________________________________________

 

 

Jestem kierowcą ciężarówki. Mam chorobę serca i płuc. Czy zwolnienie przez pracodawcę byłoby uzasadnione, jeśli odmówiłbym wyjazdu z obawy przed koronawirusem?

 

W rzeczywistości odmowa pracy stanowi silny zarzut uzasadniający zwolnienie.

W przypadku przebytych schorzeń i poświadczenia lekarza zaświadczającego, że pracownik jest narażony na znaczne ryzyko, jeżeli podejmie działalność zawodową, ocena sądowa może być inna.

Pracownik powinien jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę o sytuacji ryzyka. Jeśli to możliwe, powinien również przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Oznacza to dla pracownika, że ​​powinien on komunikować z pracodawcą.

Sąd uzna raczej zwolnienie za nieuzasadnione na podstawie ustawy o ochronie przed nieuczciwym zwolnieniem.

 

____________________________________________

 

 

Jestem opiekunem i właśnie wróciłem z wakacji z Włoch. Czy zwolnienie przez pracodawcę byłoby uzasadnione, jeżeli odmówiłbym pracy z obawy o zdrowie podopiecznego?

 

Dla osób, które widzą oznaki własnej infekcji, rozpoczęcie pracy byłoby powodem do rozwiązania stosunku pracy.

Bardzo prawdopodobne jest, że każdy wygra proces o ochronę przed zwolnieniem, kto powiadomi pracodawcę o takiej sytuacji ryzyka, a pracodawca mimo to wykorzysta ją jako powód do zwolnienia. Konflikt interesów przeważa na rzecz pacjentów, którzy nie mogą zostać zarażeni.

 

____________________________________________

 

 

Muszę zostać z moim 5-letnim dzieckiem w domu, ponieważ przedszkola są zamknięte. Nie mogę wykonywać obowiązków zawodowych. Jeżeli mój pracodawca mnie zwolni, czy zwolnienie będzie uzasadnione?

 

Nie można uchylić się od obowiązku opieki nad własnym dzieckiem. Pracodawca musi w jakiś sposób umożliwić pracownikowi zapewnienie opieki nad dziećmi, w razie potrzeby w ramach bezpłatnego urlopu.

Jeżeli pracodawca uzna to za przyczynę zwolnienia, zostanie ono uznane raczej za nieuzasadnione. Również w tym przypadku decydujące są okoliczności konkretnego przypadku.

W przypadku 12-letniego dziecka całkowity brak podjęcia pracy stanowi z pewnością naruszenie obowiązku wobec pracodawcy i musiałoby być inaczej ocenione.

 

____________________________________________

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus – Widzę, że moja firma bankrutuje. Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić?

 

Upadłość z późniejszym zwolnieniem całej siły roboczej z powodu zmian w przedsiębiorstwie jest powodem uzasadniającym zwolnienie.

 

____________________________________________

 

 

Czy pracodawca może rozwiązać ze mną stosunek pracy, ponieważ miałem kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem?

Kontakty osobiste i zajęcia rekreacyjne nie dotyczą pracodawcy. Nie może to być uzasadnieniem rozwiązania stosunku pracy.

Inaczej może mieć to miejsce w przypadku niektórych branż, takich jak pielęgniarstwo, opieka medyczna i żywność. Tutaj może mieć pracodawca uzasadniony interes. Szczególne obowiązki staranności mogą wynikać z umowy, porozumienia zakładowego lub układu zbiorowego pracy.

 

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Państwu w obecnej sytuacji. życzymy wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do normalności!

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach   

 

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus

 

 

Szybki kontakt telefoniczny: 0211 – 8759  8066

 

 

Wypowiedzenie pracy Koronawirus
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button