Wybór socjalny w prawie pracy

 

„Sozialauswahl” to kryteria wyboru socjalnego z okazji zwolnienia

 

Federalny sąd pracy zajmował się w decyzji ze znakiem sprawy „2 AZR 164/14” z dnia 29.01.2015 r. problemem wyboru socjalnego w ramach zwolnienia z powodów przedsiębiorstwa, zmieniającego stosunek pracy zatrudnionego pracownika. Konkretnie sąd musiał orzec komu przysługuje silniejsza ochrona i czy o trzy lata dłuższa przynależność do zakładu zatrudnienia może zniwelować obowiązek alimentacyjny w stosunku do trzech osób, jeżeli zobowiązana do alimentów osoba, przynależała do zakładu zatrudnienia przez sześć lat.

 

Wybór socjalny w prawie pracy: stan faktyczny!

 

Pozwana pracodawczyni rozwija i rozpowszechnia interaktywne programy komputerowe do zabawy. Powód jest zatrudniony u pozwanej od roku 2006 w wymiarze czasu 36,75 godz. tygodniowo. Jest on żonaty i ma dwójkę małoletnich dzieci. Pozwana wypowiedziała umowę zatrudnienia i zaproponowała powodowi podtrzymanie stosunku pracy, z czasem zatrudnienia 10 godz. tygodniowo. Powód odrzucił propozycję zmieniającą stosunek zatrudnienia i złożył w ustawowym okresie pozew przeciwko zwolnieniu. Jego głównym argumentem było to, że wypowiedzenie jest socjalnie nieuzasadnione i zwrócił uwagę na dane innej, także zatrudnionej u pozwanej, pracownicy.

 

Wybór socjalny w prawie pracy: decyzja!

 

Federalny sąd pracy potwierdził zdanie powoda. Przy wypowiedzeniu stosunku pracy w formie jego zmiany nie został właściwie przeprowadzony wybór socjalny.

Pracodawca powinien przeprowadzić wybór pracownika, biorąc pod uwagę w szczególności okres jego przynależności do zakładu pracy, wiek, zobowiązania alimentacyjne i stopień inwalidztwa.

Przy tym żadne z wymienionych ustawowo kryteriów nie jest priorytetowe w stosunku do innego. W każdym przypadku należy uwzględnić i rozważyć indywidualne różnice między podobnymi pracownikami. Ze względu na jasną sytuację ustawową nie należy brać pod uwagę dodatkowych faktorów i kryteriów.

Decyzja sądu pierwszej instancji w postępowaniu rewizyjnym może być sprawdzona jedynie odnośnie

  • znaczenia norm,
  • czy przy zakwalifikowaniu stanu faktycznego pod normy prawne § 1 ustawy o ochronie przed zwolnieniem nie zostały złamane zasady prawa logiki i ogólne zasady empiryczne,
  • czy zostały wzięte pod uwagę wszystkie miarodajne warunki i
  • czy nastąpiło to bezsprzecznie.

W związku z tym pierwszoinstancyjna decyzja została podtrzymana. Krajowy sąd bezbłędnie przyjął, że pozwana poprzez wybór powoda przekroczyła przysługujący jej zakres oceny. Pracodawczyni mogła uznać inną pracownicę za socjalnie wyraźnie silniejszą niż powód. Była ona co prawda zatrudniona u pozwanej od roku 2003, ale ponieważ jest bezdzietną panną, wymagała mniejszej ochrony. „Tylko” trzy lata dłuższego zatrudnienia pracownicy nie przeważyły obowiązków alimentacyjnych powoda w stosunku do jego żony i obojga małoletnich dzieci. Takie rozważenie kryteriów socjalnych nie można było w całości uznać za dostateczne.

 

„Trochę starszy i trochę dłużej w zakładzie nie jest tak ważne jak trzy obowiązki alimentacyjne.”

 

Zdaniem federalnego sądu pracy ważne jest, jakie obowiązki alimentacyjne istniały w dniu zwolnienia. Dla przypuszczeń, czy żona powoda mogła znaleźć sobie lepiej opłacalną pracę, nie ma w tym przypadku miejsca. Poza tym uwzględnienie podwójnych dochodów powodowałoby pośrednią dyskryminację kobiet i byłoby z tego powodu niedopuszczalne.

 

„Decydującym jest ustawowy obowiązek alimentacyjny a nie, czy zobowiązany do alimentów mógłby znaleźć sobie inną pracę.”

 

Z zasady równowartości kryteriów wyborów nie wynika, że tylko ilość ustawowych kryteriów przeważa na korzyść danego pracownika. Ważne jest także znaczenie poszczególnych różnic. Tylko dlatego, że w tym konkretnym przypadku pracownica z dwoma kryteriami – przynależność do zakładu i jej wiek – i powód, spełniający tylko jedno kryterium – zobowiązanie alimentacyjne – miał przewagę, nie decyduje o koniecznym wyborze. To właśnie równoznaczność kryteriów wyboru wymaga wzięcia pod uwagę związanych z nimi danych pracowników. W innym przypadku równoznaczność kryteriów wyboru w socjalnej rzeczywistości zostałaby pominięta.

 

„Ważne jest rozsądne rozważenie danego kryterium.”

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji o „wyborze socjalnym i zobowiązaniu alimentacyjnym” w języku niemieckim znajdą Państwo pod:

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-164-14/?highlight=2+AZR+164%2F14

 

Wybór socjalny w prawie pracy

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: znaczenie poszczególnych kryteriów w ramach wyboru socjalnego?
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button