Usługi elektroniczne w Niemczech z elementem międzynarodowym

Internet coraz częściej trafia do naszego życia biznesowego.

Albo oferujemy sami usługi w internecie albo z nich korzystamy. Bardzo często sama usługa odbywa się na drodze elektronicznej, jak np. udostępnienie pliku.

Jednocześnie powstaje pytanie, kto musi zameldować i odprowadzić podatek VAT.

Poniższy przegląd, który nie może zastąpić doradztwa podatkowego, ma na celu wyczulenie w tym temacie i zachęcić, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do konsulatcji z doradcą podatkowym.

 

Usługi elektroniczne w Niemczech – O jakie inne usługi elektroniczne chodzi?

 

Po pierwsze musi chodzić o  jakąkolwiek usługę świaczoną na drodze elektronicznej. Mogą być to m.in. produkty cyfrowe, jak oprogramowania lub aktualizacje, usługi internetowe lub świadczenia zautomatyzowane , gry, zdjęcia lub muzyka udostępniane drogą elektroniczną.

Nie obejmuje to jednak usług, w których internet służy jedynie jako środek komunikacji, przykładowo zamówień przez internet z późniejszą dostawą pocztową.

Jeżeli mamy doczynienia z inną usługą elektroniczną nasuwa się pytanie, kto ma obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia podatku VAT i w jakim kraju ma to nastąpić.

Poniżej przedstawiamy niektóre zasady, od których mogą istnieć wyjątki. W przypadku przedstawionych i podobnych sytuacji proponujemy konsulatcję z Państwa doradcą podatkowym lub księgowym, aby wyjaśnić postępowanie w konretnym przypadku. Poniższe wywody nie mogą zastąpić porady.

 

Uslugi dla przedsiębiorcy w ramach UE:

 

Jeżeli wyżej wymieniona usługa jest świadczona na rzecz przedsiębiorcy, to w miejscu jego siedziby jest miejsce świadczenia usługi, a zatem miejsce odprowadzenia podatku VAT (§ 3a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UstG)). Nastąpuje tzw. odwrócenie zobowiązania podatkowego (procedura odwrotnego obciążenia). Zleceniobiorca musi zadeklarować i odprowadzić VAT.

Przedsiębiorca wykonujący usługę nie jest zobowiązany do zgłoszenia i zapłaty podatku VAT w innym państwie członkowskim. Jest on jednak zobowiązany do złożenia raportu podsumowującego dotyczącego świadczonych usług. Oznacza to, że musi zgłosić świadczone usługi i ich wartość organom podatkowym.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny świadczy usługę na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy, niemiecki przedsiębiorca musi zgłosić i zapłacić VAT. To odwrócenie długu podatkowego jest uregulowane w § 13b UStG.

 

Usługi nieprzedsiębiorcze w ramach WE, § 3a ust. 5 UStG:

 

W tej konstelacji należy najpierw ustalić wartość świadczonych przez przedsiębiorcę wykonującego usług w roku poprzednim lub bieżącym .

 

Usługi powyżej 10 000,00 EUR:

 

Jeżeli usługa jest wykonywana w innym państwie członkowskim niż Niemcy dla osoby prywatnej lub w prywatnym zakresie dla przedsiębiorstwa z zamieszkaniem lub siedzibą w innym państwie członkowskim niż Niemcy, podatek VAT należy odprowdzić w tym innym państwie członkowskim . W tym przypadku wykonujący (płacący) przedsiębiorca zwykle pozostaje dłużnikiem podatkowym. Oznacza to, że musi on zgłosić i odprowadzić podatek VAT.

W tym przypadku przedsiębiorca wykonujący ma dwie możliwości postępowania.  Może on zarejestrować się w danym państwie członkowskim, zgłosić tam podatek obrotowy i go odprowadzić. Może on również skorzystać z uproszczonej procedury (metoda MOSS). Pod pewnymi warunkami można, np. w Niemczech zarejestrować się w Federalnym Centralnym Urzędzie Skarbowym i tam zgłosić i odprowadzić obciążenie podatkowe dla poszczególnych krajów. Następnie następuje przekazanie zobowiązania podatkowego do danego kraju członkowskiego. Eliminuje to obowiązek rejestracji w kilku krajach, gdy podatek VAT musi być zapłacony w różnych krajach członkowskich. W ten sposób można obniżyć koszta biznesowe.

To, czy spełnione są warunki wstępne dla rejestracji, zostaje zweryfikowane w odrębnym postępowaniu.

 

Usługi mniejsze / równe 10 000 €:

 

Jeśli usługi są mniejsze niż 10 000,00 EUR, przyjmuje się, że usługa została wykonana w państwie , w którym znajduje się przedsiębiorca wykonujący. Podatek VAT należy się państwu członkowskiemu przedsiębiorcy wykonującego . Przedsiębiorca wykonujący pracę musi zadeklarować i zapłacić świadczenie w kraju, w którym znajduje się jego siedziba.

 

Usługi mniejsze / równe 10 000,00 € z możliwością skorzystania z prawa wyboru:

 

Jeśli ilość świadczonych usług jest mniejsza niż 10 000,00 EUR, uznaje się, że usługa została wykonana w kraju dostawcy usługi. Na to wskazuje także § 3a (1) UStG. Przedsiębiorca może jednak w pewnych okolicznościach skorzystać z prawa wyboru, zrezygnować z tej zasady i opodatkować świadczenie w państwie członkowskim beneficjenta.

 

Mała różnica:

 

Jak przedstawia się sytuacja, gdy gra, zdjęcia, muzyka lub oprogramowanie zamawiane są drogą elektroniczną a dostarczane na nośniku danych? Tak więc nie drogą elektroniczną, chociaż zachodzi kompletna identyczność między grą, muzyką, programem itd. W tym przypadku nie chodzi o inną usługę świadczoną elektronicznie , lecz o dostawę. W przypadku dostawy dla przedsiębiorcy lub podmiotu prywatnego miejscem dostawy jest miejsce jej rozpoczęcia , § 3 (6) UStG. W tym miejscu istnieje również obowiązek odprowadzenia podatku VAT.

Mogą istnieć wyątki, jeśli w procesie dostawy zaangażowanych jest kilku wykonawców (trzech lub więcej).

 

Usługi elektroniczne w Niemczech – Odniesienie do krajów trzecich:

 

Zasadniczo to samo dotyczy spraw z krajami trzecimi. Z reguły miejscem świadczenia usługi jest siedziba /miejsce zamieszkania  beneficjenta.

Należy również wziąć pod uwagę, że obrót poza Unią Europejską podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy przepisy krajowe kraju-odbiorcy przewidują opodatkowanie.

Dlatego w sprawach dotyczących państw trzecich (krajów spoza UE) zalecane jest poddanie całej sprawy kompleksowej ocenie prawnej.

 

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Usługi elektroniczne w Niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Usługi elektroniczne w Niemczech
Call Now Button