Ochrona znaku towarowego w rozumieniu § 14 ustawy o znakach towarowych

Znaki towarowe wymienione w § 4 ustawy o znakach towarowych są chronione. Do chronionych znakow naleza w niemieckim Urzędzie Patentowym zarejestrowane znaki, znaku towarowego ze względu na ich znaczenie na rynku i powszechnie znane znaki towarowe. Ponadto, zgodnie z § 112 i § 124 ustawy o znakach towarowych, międzynarodowy znak towarowy jest również chroniony.

Zagraniczne krajowe znaki towarowe

Jednakże zgodnie z § 14 ust. 2 niemieckiej ustawa o znakach towarowych ten znak towarowy nie jest chroniony, jezeli ich ochrona wynika z ejestracji w zagranicznym urzędzie ds. znaków towarowych. Znak towarowy zarejestrowany wyłącznie we francuskim urzędzie ds. znaków towarowych nie będzie chroniony na podstawie niemieckiego prawa znaków towarowych, chyba że uzyskał znacgenie na rynku w Niemczech lub jest powszechnie znany.

Wątpliwości ochrony znaków towarowych

Wlasciwie każdemu właścicielu jest jasne, czy jego znak został jako znak towarowy zarejestrowany. To może sie zgadzac, ale mogą pokazac się wątpliwości.

Wyobraźmy sobie, że nasz znak towarowy ma swoje zrodlo w znaczeniu na rynku. Nasz konkurent używa identycznego oznaczenia. Bronimy sie przeciwko niemu i zadamy zaniechania jego uzytu. Nasz konkurent nie zgadza sie z zaniechaniem jego dzalan. Zainwestował w swój marketing i broni się z tym, że nasz znak towarowy stracił swoje znaczenie na rynku.

W tym momencie pojawiają się różne zapytania: w jakim momencie musi istnieć ochrona znaku towarowego? Na jakie zastrzeżenia dotyczące ochrony znaku towarowego moze sie powolac domniemany sprawca naruszenia znaku towarowego?

Zasadniczy moment ochrony znaku towarowego

Kiedy sąd określa istnienie ochrony znaku towarowego?

Odpowiedź na to pytanie zależy od pragnienia. W przypadku roszczenia dotyczącego przyszłości, takiego jak roszczenie o zaniechanie lub usuniecie stanu naruszajacego, chroniony znak towarowy musi byc stwierdzony na ostatniej rozprawie. Jeśli dotyczy to roszczenia w przeszłości, n.p. roszczenie o odszkodowanie za naruszenie znaku towarowego już popełnione, ochrona znaku towarowego musi już istnieć w przeszłości. 

Zasada wpisu

Czy rzekomy naruszający może się bronić z argumentem ze rejestracją znaku byla bezprawna?

To oczywiście nie jest mozliwe. Sąd jest związany z rejestracją. Nie może podwazyc decyzji DPMA, a wiec niemieckiego urzedu patentowego. Domniemana strona popełniająca naruszenie musi działać przed samym DPMA i zarządzać unieważnienie znaku rzekomo naruszonego. Jeżeli domniemany  naruszajacy złoży wniosek o anulowanie znaku towarowego, sąd może zawiesić dalsze postępowanie.

Pomyślne argumenty obrony

Z jakimi argumentemi za i przeciw istnieniu ochrony znaku towarowego mozna sie bronic?

Istnieją pewne obiekcje, na które jedna ze stron może zuzyc w ramach sojej obrony. Roszczenie o odmeldowanie znaku towarowego z powodu wpisu z nizetelna wiara może być skuteczne, zob. § 8 ustęp 2 nr 10 Ustawy o znakach towarowych. Innym przykładem skutecznego sprzeciwu wobec procesu naruszenia jest wygaśnięcie z powodu nieużywania.

W przypadku niezarejestrowanych znaków towarowycz przeciwnik może powołać się na utratę ochrony z powodu straty znaczenia na rynku. 

 

Naruszenie znaku towarowego: chroniony znak towarowy
Call Now Button